شروع تدريس استاد غلامرضا اعواني در ترم تابستاني دانشگاه پكن

شروع تدريس استاد غلامرضا اعواني در ترم تابستاني دانشگاه پكن

به دعوت دانشگاه پكن آقاي دكتر غلامرضا اعواني، استاد مدعو مركز تتبعات عالية علوم انساني آن دانشگاه به منظور تدريس فلسفة اسلامي، عرفان اسلامي و فلسفة تطبيقي در دورة فشردة مقطع دكتري،  و نيز راهنمايي سه رساله دكتري فلسفة اسلامي، و برگزاري سه سخنراني تخصصي فلسفة تطبيقي براي استادان و صاحبنظران علوم انساني (هر ماه يك سخنراني)،  به مدت سه ماه عازم پكن شده است. اين ترم تحصيلي از تاريخ 15 آوريل 2013 (26 فروردين 1392) شروع شده است.

 


1392/2/7

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021