اطلاعيه براي اعضاي انجمن فلسفه


بدين وسيله به اطلاع كلية اعضاي محترم انجمن حكمت و فلسفة ايران مي‌رساند به منظور تغيير دو بند از اساسنامة انجمن، جلسة مجمع عمومي  انجمن روز يكشنبه هيجدهم اسفند ماه ساعت 12:30 تا 13:30 در محل مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران (ضلع جنوبي پارك دانشجو، خيابان آراكليان، شمارة 4) برگزار خواهد شد (آگهي دعوت اعضا در تاريخ 30 بهمن در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است).

 

روابط عمومي انجمن


1392/12/10

نام
ايميل
متن

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021