خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران در سال 1392

خلاصة فعاليت‌هاي استاد دكتر غلامرضا اعواني

رئيس هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران

در سال 1392 

‌21 فروردين تا 30 خرداد 1392:   به دعوت مؤسسة مطالعات عالية علوم انساني دانشگاه پكن به منظور تدريس چهار درس (دو درس فلسفة تطبيقي، و عرفان تطبيقي در دانشگا پكن؛ و دو درس: تاريخ فلسفة اسلامي، و تدريس لوايح جامي در دانشگاه Minzu .

ارائة دو مقاله در دانشگاه پكن : يكي در موضوع «انسان كامل در عرفان اسلامي»، و ديگري با عنوان «اهميت مسئلة محيط زيست در جهان معاصر.

20 خرداد 92: برگزاري نشست «ابن‌سينا پژوهي» نقد و معرفي دو كتاب: «سخن ابن‌سينا و بيان بهمنيار»، تأليف استاد دكتر ابراهيمي ديناني و «التعليقات» ابن‌سينا به تحقيق و تصحيح دكتر سيدحسين موسويان. (كتاب برگزيدة جمهوري اسلامي ايران در سال 1392).

مرداد 92: شركت در كنگرة جهاني آتن. آقاي دكتر اعواني در اين كنگره براي بار دوم به مدت پنج‌سال به عنوان عضو هيئت مديرة اتحادية بين‌المللي فلسفه (FISP) با اكثريت آراء انتخاب شدند. در اين كنگره، كه هر چهارسال يك بار و هر بار به ميزباني كشوري كه پيشنهاد برگزاري كنگره را داده و مورد تأييد اعضايFISP قرار گرفته باشد، برگزار مي‌شود، استاد اعواني عهده‌دار مديريت بخش (پانل) فلسفة اسلامي بودند و خودشان نيز چهار مقاله در بخش‌هاي مختلف ارائه كردند. گزارش كنگره

شهريور 92: شركت در كنگرة جهاني محيط زيست در چين و ارائة مقاله‌اي با عنوان «محيط زيست در قرآن» كه بين 300 مقالة ارائه شده، به عنوان اولين مقاله  خوانده شد.

سخنراني دربارة حافظ در فرهنگسراي منطقة يك با شركت معاون شهردار تهران.

آبان 92: شركت در كنگرة جهاني Beijing Forum با شركت هشتصد نفر در دانشگاه پكن. ارائة مقاله با عنوان What does it to be Human (معني انسان بودن چيست؟)

شركت در سمينار فلسفة ايران و فلسفة ژاپن با شركت محققان ايراني و ژاپني در فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و ارائة مقالة «بازانديشي فلسفه به شيوة شرقيان» به زبان انگليسي.

انتخاب اعضاي هيئت مديرة انجمن حكمت و فلسفة ايران از سوي اعضاي انجمن (برگزاري مجمع عمومي عادي انجمن در تاريخ 25 آبان 1392) و انتخاب استاد اعواني به عنوان رئيس هيئت مديره از سوي انتخاب شدگان.

دي 92: شركت در كنگرة علامه حائري سمناني در سمنان و ايراد سخنراني افتتاحيه

تدريس يك روزه براي محققان خارجي مدعوَ دانشگاه جامعه‌المصطفي

سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف، با عنوان «عرفان‌هاي كاذب و عرفان حقيقي»

ارائة دو درس در مدرسة عالي شهيد مطهري در نيمسال اول 1392 (مهر تا دي 92) تحت عنوان: 1- مبادي فلسفي و كلامي  در تفسير قرآن كريم (مقطع دكتري فلسفه و كلام اسلامي)

مسئلة ارتباط نفس و بدن در فلسفة اسلامي و مقايسة آن با نظريات جديد (براي مقطع دكتري فلسفة اسلامي)

شركت در سمينار فلسفة حقوق در دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري انجمن علمي حكمت و فلسفة ايران و با شركت سركار خانم پروفسور Intisarrab، رئيس بخش حقوق اسلامي دانشگاه هاروارد.

بهمن 92: انتخاب استاد اعواني به عنوان محقق و مترجم نمونه در وزارت ارشاد به مناسبت هفتة پژوهش.

اسفند 92: پنجم اسفند برگزاري سمينار خواجه‌نصيرالدين طوسي با همكاري انجمن علمي حكمت و فلسفة ايران. برنامه

20 اسفند: از سوي انجمن حكمت و فلسفة ايران و همكاري مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران مراسم تجليل از دو استاد: استاد دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و استاد دكتر غلامرضا اعواني برگزار شد. در اين مراسم از ارج‌نامة استاد دكتر ديناني با عنوان «سالك فكرت» و ارج‌نامة استاد دكتر اعواني با عنوان «سالك حكمت»، كار مشترك انجمن حكمت و فلسفة ايران و مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران، رونمايي شد.

21 اسفند 92: سفر به چين به دعوت دانشگاه پكن به منظور تدريس در موضوعات زير:

-          شرح نكات مهم فلسفة اسلامي. گروه فلسفه دورة فوق‌ليسانس و دكتري

-          مبادي حكمت متعالية ملاصدرا (دانشگاه Minzu) توضيح: اين دانشگاه حدود دو هزار دانشجوي مسلمان دارد.

-          تدريس اشعه اللمعات جامي (متن لمعات از فخرالدين عراقي است) در دانشگاه Minzu.

 


1393/2/21

انجمن حکمت و فلسه ايران

تهران، خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره 4

کد پستي 14816-11336 صندوق پستي 7166-14155  -  تلفن 66405445-021