اساسنامه و شرح وظایف

فصل نخست با كلیات و تعاریف

ماده 1- انجمن حكمت و فلسفه با اھداف مقدس و مشخص شده به منظور اشاعه میراث فكري و فلسفي اسلامي و مطالعه و تحقیق وتعلیم فلسفه شرق و غرب و با عنایت به الطاف خداوند بزرگ و با الھام از رھنمودھاي امام راحل و مقام معظم رھبري كھ ھمواره پشتیبان اندیشمندان و متفكران و دانشمندان در ارتقا سطح دانش و فرھنگ خصوصاً فلسفه اسلامي بوده و ھستند تشكیل مي شود. اعضاي مؤسس انجمن حكمت وفلسفه با تنظیم و مدون نمودن اساسنامه حاضر برآنند تا به منظور نیل به اھداف مقدس انجمن تلاش چشمگیري را در جھت آشنا نمودن امت بزرگ اسلام و خصوصاً ملت بزرگوار و مؤمن ایران و كلیه ملل مشتاق دراین خصوص با سنن فكري و فلسفي ملل شرق و بھ خصوص تحقیق در زمینه فلسفه اسلامي، فلسفه غربي و فلسفه تطبیقي ومقایسه اي در سطح جھاني آغاز كنند و در این راه از كلیه اندیشمندان و متفكران اسلامي و فلاسفة شرق و غرب در جھان حاضر كمك خواھند گرفت تا زمینه ھاي مساعدي را در جھت نیل به اھداف انجمن ھمواره در مقابل داشته باشند، انشاءلله.

ماده 2– انجمن حكمت و فلسفه در این اساسنامه از این پس به اختصار »انجمن« نامیده مي شود كه بنیادي غیرانتفاعي است و در زمینه ھاي علمي و پژوھشي و فلسفي فعالیت مي كند و از تاریخ ثبت داراي شخصیت حقوقي است و مي تواند شعبي در ھر منطقه از كشور داشته باشد.

ماده 3- مركز اصلي انجمن در تھران است و شعب آن پس از موافقت كمیسیون انجمن ھاي علمي مي تواند در ھر منطقه از كشور تشكیل شود.

ماده 4- مدت فعالیت انجمن به صورت نامحدود است.

ماده 5- انجمن داراي شخصیت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و كلیه امور اداري و مالي و معاملاتي خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومي و آئین نامه ھاي مربوط انجام خواھد داد. و بودجه انجمن از طریق پیش بیني شده توسط مجمع عمومي مؤسس تأمین خواھد شد. و مجمع عمومي مؤسس پس از تشكیل اولین جلسه رسمي ھیئت مدیره این مھم را به ھیئت مدیره واگذار خواھد نمود تا ھیئت مدیره با تنظیم روش ھاي اصولي و طرح و برنامه ریزي نسبت به تأمین بودجه سالانه انجمن اقدام نماید.

فصل دوم: اھداف وظایف و اختیارات انجمن

ماده 6 – ھدف انجمن اشاعه میراث فكري و فلسفي اسلامي در داخل و خارج از كشور، مطالعه و تحقیق در فلسفه قبل و بعد از اسلام در ایران، فلسفه شرق و غربي، مطالعه و تحقیقات در زمینه فلسفه تطبیقي و مقایسه اي در سطح جھاني است.

ماده7- وظایف و اختیارات انجمن بھ شرح زیر است:

 1. تنقیح و تصحیح و تفسیر متون فلسفي و علمي و عرفاني فارسي و عربي و چاپ و انتشار آنھا.
 2. ترجمه و چاپ و انتشار متون فلسفي برجسته و شاخص و مفید ملل غرب و ھمچنین ملل شرق.
 3. ترجمه متون اصیل فلسفي و علمي و عرفاني فارسي و عربي به زبان ھاي خارجي.
 4. تدوین و تألیف كتب و رسائل فلسفي به زبان ھاي فارسي و عربي و زبان ھاي خارجي.
 5. ھمكاري با منابع علمي و فلسفي كه اھداف آنان با اھداف انجمن سازگاري باشد در سطح ملي و بین المللي.
 6. ھمكاري با نھادھاي اجرائي علمي و پژوھشي در زمینه ارزیابي و بازنگري طرح ھا و برنامه ھاي مربوط به امور آموزش و پژوھش در زمینه علمي موضوع فعالیت انجمن.
 7. ترغیب و تشویق پژوھشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
 8. برگزاري جلسات، سخنراني ھا، كنگره ھاي فلسفي و سمینارھا و مجامع علمي به منظور بحث و گفتگو در زمینة مسائل فكري و فلسفي.
 9. انجمن نسبت به تأسیس كتابخانه اي متناسب با اھداف خود اقدام خواھد نمود و تلاش خواھد شد تا نشریات معتبر فلسفي را در نقاط مختلف جھان شناسایي كند و حتي المقدور با تهیه نسخ نشریه ھاي یاد شده علاقمندان به تفكرات فلسفي را با نشریات جھاني آشنا نماید.
 10. انجمن تلاش خواھد كرد فصلنامه اي به صورت مرتب و با كیفیت متناسب با اھداف انجمن انتشار دھد.
 11. عنداللزوم انجمن نسبت به تأسیس مراكز تحقیقاتي و پژوھشكده ھایي در جھت نیل به اھداف انجمن اقدام خواھد نمود.

فصل سوم: اركان انجمن

ماده 8 انجمن داراي اركان زیر است:

 1. مجمع عمومي
 2. ھیئت مدیره (شوراي اجرائي)
 3. بازرسان

ماده 9- مجمع عمومي: مجمع عمومي عالي ترین مجمع تصمیم گیري در انجمن است كه به صورت عادي و فوق العاده تشكیل خواھد شد. مجمع عمومي عادي سالیانه یكبار (در نیمه اول مھرماه) تشكیل خواھد شد و مجمع عمومي فوق العاده به درخواست و دعوت رئیس انجمن و یا كلیه اعضاي ھیئت مدیره در ھر شرایطي كه لازم باشد تشكیل خواھد شد. تصمیمات در جلسات مجامع اعم ازعادي و یا فوق العاده به صورت نصف + 1 از حاضرین معتبر خواھد بود و چنانچه در اولین جلسه دعوت این اكثریت (نصف + 1) حاصل نگردید در جلسه بعدي كه حداقل یكماه بعد از این جلسه تشكیل خواھد شد با ھر تعداد حاضر با اكثریت آراء اتخاذ تصمیم خواھد شد و این اكثریت آراء حاضر در جلسه معتبر مي باشد.

دعوت تشكیل مجامع عمومي به صورت كتبي و یا به صورت انتشار آگھي است كه حداقل یكماه قبل از تشكیل جلسه دعوتنامه كتبي بایستي به وسیله پست سفارشي به آدرس اعضاء ارسال و یا در یكي از جراید كثیرالانتشار كشور با انتخاب مجمع عمومي آگھي گردد.

ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومي:

 1. اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب اعضاء ھیئت مدیره.
 2. تصویب برنامه و تعیین خط مشي انجمن و یا ھرگونه تغییر در آن و تغییر در موارد اساسنامه و یا تعویض آن.
 3. اتخاذ تصمیم در مورد گزارش ھاي واصله به انجمن.
 4. تصویب تزارنامه و حساب ھاي مالي انجمن و درآمدھا و ھزینه ھاي انجمن.
 5. تصویب بودجه سالانه انجمن.
 6. تعیین روزنامه كثیرالانتشار براي درج آگھي ھاي انجمن.
 7. انتخاب بازرس و یا بازرسان انجمن.
 8. مؤسسین انجمن اشخاصي ھستند كه انجمن را تأسیس نموده و به ثبت رسانیده اند و به عنوان اولین ھیئت مدیره 5 نفر از مؤسسین انجمن انتخاب خواھند شد. اعضاي مؤسس انجمن عبارتند از:
  1. جناب حجة الاسلام محمد خامنه اي
  2. جناب آقاي دكتر رضا داوري
  3. استاد دكتر مصطفي محقق داماد
  4. جناب آقاي دكتر مھدي گلشني
  5. جناب آقاي دكتر غلامحسین ابراھیمي دیناني
  6. جناب آقاي دكتر احمد احمدي
  7. جناب آقاي دكتر غلامرضا اعواني
  8. جناب آقاي دكتر محمدجواد لاریجاني
  9. جناب آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل
  10. جناب آقاي دكتر نصرلله پورجوادي