منبع‌شناسی آزمون ارشد و دکتری فلسفه

چند تذکر:

 1. این منابع صرفاً پیشنهادی است و اصل عدم قطعیت بر آنها حاکم است.
 2. آزمونهای ارشد و دکتری منابع معین و مشخصی ندارند، بلکه سطحی از دانش در نظر گرفته می شوند که در هر قسمت
  ذکر شده است.
 3. منابع در دو بخش معرفی شده است: منابع اولیه و منایع تکمیلی. اگر چندان فرصت ندارید که وارد مطالعۀ منابع تکمیلی
  شوید، در زمان مورد نظر خود منابع اولیه را مطالعه کنید،اما تا همۀ عناوین و سرفصلها را یکبار نخوانده سراغ منابع تکمیلی
  نرود.
 4. یکی از بهترین روشها در مطالعۀ منابع آن است که قبل (یا همزمان) مطالعۀ منابع سؤالات ارشد و دکتری را (مثلاً ده
  سال) را مرور کنید و مموضوعات و مباحث مهمتر را استخراج کرده و بر آنها بیشتر تمرکز کرده و منابع را با نظر به آن سؤالات
  مطالعه کرد. [و البته همیشه استقرا حکمی ضروری ناظر به موارد جدید نمیدهد و پیشبینی قطعی سؤالات ناممکن است!].
 5. در مورد متون عربی و انگلیسی بهتر است متنهای بدایة الحکمة و مبادی العربیة (ج 2) مطالعه شود و اگر فرصت دارید،
  گزیدههایی از متون که در شروح دکتر یثربی آمده است، مطالعه کنید. برای متون انگلیسی: هم متون سؤالات سالهای قبل نگاه
  شود و هم برخی متنهای ساده که ترجمه شده مقابله شود، در حدی که بتوان تاحدی متنهای فلسفی را فهمید. لازم است
  مهمترین واژههای اصلی فلسفی(عربی و انگلیسی) را در حفظ داشت.
 6. شاید برخی کتابها ”فارغ از آزمون“ ایدهآل نباشند اما در مظان منبع آزمون‌اند.
 7. هر گونه پیشنهاد و تکملهای را به ایمیل makhavan77@gmail.com ارسال کنید.

منابع اولیه

 • فلسفۀ غرب
  • تاریخ فلسفه‌های جامع و کلی (مقدماتی و پیشرفته)
   • مقدماتی [بسته به ذائقه و فرصت میتوان هر کدام را خواند]
    1. تاریخچۀ کوتاهی از فلسفه/ واربرتون/ترجمۀ مریم تقدیسی/انتشارات ققنوس
    2. سرگذشت فلسفه / براین مگی/ نشر نی
    3. تاریخ فلسفۀ غرب/ 4 جلد/ آنتونی کنی/ ترجمۀ رضا یعقوبی/ نشر پارسه [امتیاز این کتاب تلفیق سبک تاریخی و موضوعی است]
    4. سیر حکمت در اروپا/ فروغی / تصحیح اعلم / نشر البرز
    5. آثار کلاسیک فلسفه / واربرتون/ ترجمۀ علیا/ ققنوس
   • پیشرفته [بسته به ذائقه و فرصت میتوان هر کدام را خواند]
    1. تاریخ فلسفۀ کاپلستون/ 9 جلدی/ انتشارات علمی فرهنگی و سروش
    2. تاریخ فلسفۀ راتلج/ سالمن و هیگینز/دو ترجمه حسن مرتضوی نشر چشمه/ و مجموعۀ مترجمان در نشر حکمت
  • پیشنهاد: فهرستی از فیلسوفان معروف غرب (خصوصاً آنها که در آزمونهای قبلی پربسامد بوده‌اند) را تهیه کرده و برای هر
   یک، کتابی خوشخوان را بخوانید.
 • فلسفۀ اسلامی
  • مقدماتی
   1. بدایة الحکمة / علامه طباطبائی/ شرح شیروانی
  • تکمیلی:
   1. نهایة الحکمة / علامه طباطبائی/ تلخیص غرویان دارالعلم
   2. فلسفة مشاء/ یثربی/ بوستان کتاب
   3. فلسفة اشراق/یحیی یثربی/بوستان کتاب
   4. حکمت متعالیه (بررسی و نقد حکمت صدرالمتألهین) با گزیده‌های متون/ یحیی یثربی/ انتشارات امیرکبیر
   5. سیر فلسفه در جهان اسلام / ماجد فخری/ مرکز نشر دانشگاهی
 • منطق قدیم و جدید
  • مقدماتی
   1. مبانی منطق / اژه‌ای/ سمت
   2. منطق/ خوانساری/آگه
   3. منطق/ 2 جلد/ قراملکی/ پیام نور
  • تکمیلی
   1. منطق 2 / محمودمنتظری مقدم/ انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه [این کتاب پرسشهای چند گزینهای خوبی دارد]
   2. المنطق/ مظفر/ شرح شیروانی یا غرویان/دارالعلم
  • منطق جدید
   1. درآمدی بر منطق/ 3 جلد /تیدمن/ رضا اکبری / دانشگه امام صادق

منابع تکمیلی و پیشرفته

این منابع برای دواطلبانی که فرصت بیشتری دارند معرفی میشود تا سطح دانش فلسفی خود را بیفزایند.

 • فلسفۀ غرب
  • یونان و روم
   1. افلاطون / دانشنامۀ استنفورد/ ققنوس
   2. افلاطون/ بورمان/طرح نو
   3. ارسطو/ نوسبام/طرح نو
  • قرون وسطی و رنسانس
   1. عقل و وحی در قرون وسطی/اتین ژیلسون/ترجمۀ شهرم پازوکی/نشر گروس
   2. تاریخ فلسفۀ قرون وسطی و رنسانس/ ایلخانی/ سمت
   3. تاریخ فلسفۀ مسیحی در قرون وسطی / اتین ژیلسون/ رضا گندمی/ سمت و دانشگاه ادیان
   4. فلسفۀ مشاء؛ از ارسطو تا توماس آکوئینی/ حمیدرضا خادمی/سمت
   5. روح فلسفه در قرون وسطی/ اتین ژیلسون/ علیمراد داوودی/ علمی فرهنگی
   6. فلسفۀ رنسانس/کوپنهاور و اشمیت/ ترجمه مسعود حسینی/سمت
  • دورۀ جدید
   1. نقد تفکر فلسفی غرب/ ژیلسون/ ترجمۀ احمدی/ سمت
   2. عقل گرایان/ جان گاتینگم/ ترجمۀ شهرآئینی/سمت
   3. در آمدی بر فهم عقلگرایی/ هیونمن/ ترجمۀ عباسنژاد/ طه
   4. تجربه گرایان / لورنس کارلین / ترجمۀ رحمان شریفزاده/علمی فرهنگی
   5. تجربه گرایان/ وولهاوس/ ترجمۀ حنایی کاشانی/نشر ماهریس
   6. دکارت/ کاتینگم/ترجمۀ شهرآئینی/ نشرنی
   7. فلسفۀ کانت/ کورنر/ترجمۀ فولادوند/خوارزمی
   8. فلسفۀ نقادی کانت/ مجتهدی/ انتشارات امیرکبیر
   9. درآمدی بر فلسفۀ کانت/ وارد/ ترجمۀ ابوالقاسمی/ حکمت
   10. نظریۀ معرفت در فلسفۀ کانت / هارتناک/ترجمۀ حداد عادل/ هرمس
   11. افکار کانت/ مجتهدی/انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
   12. کانت/ دانشنامۀ استنفورد/ ققنوس
   13. هگل/ دانشنامۀ استنفورد/ ققنوس
   14. ایدئالیسم آلمانی کانت (فیشته، شلینگ، هگل)/ اردبیلی و مسعود حسینی/ سمت/ 1398
   15. ایدئالیسم آلمانی؛ راهنمای کمبریج/آمریکس/ترجمۀ حسن مرتضوی/ علمی فرهنگی/ 1398
   16. فلسفۀ آلمانی/پینکارد/ ترجمۀ قطرویی/ ققنوس
   17. گفتارهایی در فلسفۀ هگل/ فیندلی/ ترجمۀ حسن مرتضوی/ چشمه
  • دورۀ معاصر
   1. در آمدی بر فلسفۀ معاصر غرب از هوسرل تا رورتی/ اصغری/ پژوهشگاه علوم انسانی
   2. فلسفۀ قارهای/ رابرت سالمن/ ترجمۀ اردبیلی/ سمت
   3. پدیدارشناسی / دانشنامۀ استنفورد/ ققنوس
   4. فلسفۀ تحلیلی در قرن بیستم/ استرول/ ترجمۀ فریدون فاطمی/ نشر مرکز
   5. تاریخ فلسفه معاصر غرب/ بهمن پازوکی/ انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/ 1399
  • مطالب موضوعی
   1. کلیات فلسفه / پاپکین و استرول/ ترجمۀ مجتبوی/ انتشارات حکمت
   2. الفبای فلسفه / واربرتون/ترجمه علیا/ نشر ققنوس
 • فلسفۀ اسلامی و تاریخ فلسفۀ اسلامی
  1. تاریخ فلسفۀ اسلامی/جمعی از نویسندگان / سمت و مؤسسۀ امام خمینی
  2. تاریخ تحلیلی انتقادی فلسفه اسلامی/یحیی یثربی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  3. سه حکیم مسلمان/سیدحسین نصر /ترجمۀ احمد آرام/ انتشارات علمی و فرهنگی
 • مقدماتیِ پیشرفته:
  1. درآمدی بر فلسفة اسلامی، عبدالرسول عبودیت، مؤسسة امام خمینی
  2. شرح مختصر و مبسوط منظومه/مرتضی مطهری/ مجموعه آثار
 • فلسفۀ مشاء
  1. فلسفة مشاء/ ذبیحی/ سمت
  2. شرح اشارات و تنبیهات / احمد بهشتی/ دانشگاه تهران و بوستان کتاب
  3. درسها ی الاهیات شفا/ مطهری/ صدرا
  4. درسهای الاهیات شفا/ مصباح/ مؤسسۀ امام خمینی
 • فلسفۀ اشراق
  1. سهروردی/ دانشنامۀ استنفورد/ ققنوس
  2. نور در حکمت سهروردی/سیما نوربخش/ هرمس
  3. فلسفه اشراق و سهروردی /محمد ذبیحی/ سمت
  4. فلسفه اشراق؛ داوریها شناختشناسی و نظام نوری /محمد ذبیحی/ سمت
  5. آموزش حکمت اشراق/ یداله یزدانپناه/ نگارش امینی/ سمت
  6. حکمت اشراق (2 جلد)/ سید یداله یزدانپناه، سمت/پژوهشکدة حوزه و دانشگاه
  7. حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان: فارابی، ابن سینا و صدار/ ذبیحی / سمت
 • حکمت متعالیه
  1. نظام حکمت صدرایی (2 جلد و 1 جلد تلخیص)/ عبدالرسول عبودیت/سمت

تدوین: دکتر مهدی اخوان